СУ "Николай Катранов" град Свищов

Училищна документация

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

СУ Николай Катранов - Свищов : БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА Средно училище „Николай Катранов” - Свищов,
ул.“Христаки Павлович” № 8,
тел. директор: 0631/6 09 51; секретар: 0631/6 08 65
e-mail: sounkatranov@gmail.com;
web site: www.katranov.com

                                                                 
        УТВЪРЖДАВАМ  .............../п/....................                            
                ДИРЕКТОР       /Генади Иванов/
 
 
 
                                     П Л А Н
            ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
         ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА /БДП/

              ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА
 
 
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1.Училищната комисията по БДП е избрана на заседание на Педагогическия съвет и е в състав:
            Председател:  Христо  Христов
Членове:          Милена Блажева
                         Красимира Атанасова
                         Бранимир Чешмеджиев
                         Виктор Симеонов
                         
2. Планът на комисията е приет на заседание на Педагогическия съвет.
3. Обучението по Безопасност на движението по пътищата е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания.
4. Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари и обучителни програми по Безопасност на движението по пътищата.
 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ
 
1. Обучението на учениците се организира и провежда съгласно Система за организация на дейностите, свързани  с  възпитанието  и  обучението по безопасност на движението по пътищата в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена със заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. от министъра на образованието и науката  и Учебните програми за обучение по  БДП,  съгласно Заповед  № РД 09-1289/31.08.2016г. издадена от МОН.  
2. Темите за обучение по БДП  се планират самостоятелно, извън  плана  за Час на класа и се провеждат във времето за Час на класа . 
3. Учебният материал  се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за всеки клас.
4. Преподаденият учебен материал се отразява в дневника на класа.
 
III. ЦЕЛИ
1. Опазване  живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогически персонал в СУ „Николай Катранов”.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите свързани с безопасност на движението по пътищата, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и преценка на опасните ситуации и фактори при тяхното участие в движението по пътя и оказване на помощ в случай на нужда.
 
IV. ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията на движението по пътя.
2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движение.
3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на пътя.
4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците от училище до дома им.
 
 
V . ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
 
М. СЕПТЕМВРИ   
                                   
            1. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на УКБДП, нейната роля и място в обучението на учениците.
                                                                                    Отг. П-л на УКБДП
2. Класните ръководители на І и ІІ клас да раздадат на родителите за попълване декларация, в която да определят кой ще води и кой ще прибира детето от училище или то само ще се придвижва. При промяна родителите да уведомяват класните ръководители.
                                                                        Отг. Кл. ръководители на І и ІІ кл.
 
3. До края на първата учебна седмица съвместно с родителите да се определи най – безопасния маршрут от дома до училището и обратно за учениците от І и ІІ клас.
                                                                        Отг. Кл. ръководители на І и ІІ кл.
 
4. Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от ІІІ и ІV клас.
                                                                                    Отг. Кл. ръководители ІІІ и ІV кл.            
5. В края на всеки учебен ден с учениците от І до VІІ клас, учителите да провеждат ежедневно „минутка” – краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задължението им за безопасно поведение на улицата и да го отбелязват в дневника с подписа си.
 
                                                                                    Отг. Учители І – VІІ клас                                       
 
6. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в дневниците на паралелките.
 
                                                                        Отг. Учители  І –  XII клас
                                                                       
            7. Да се осигурят учебните програми по безопасност на движението по пътищата за съответните класове.
                                                                       Отг. Директора
 
8. Да се осигурява обезопасяване на района на училището, съвместно с общинското ръководство .
                                                                       Отг. Директора
 
                       
М. ОКТОМВРИ
 
            9. В началото на учебната година класните ръководители в часа на класа да запознаят  учениците с пътно – транспортната обстановка в района на училището.
 
Отг. Кл. ръководители        
           
10. Да се оформи кабинет /витрина/ по БДП, да се закупят нагледни материали и необходимите учебни средства за учениците по Безопасност на движението.
Отг. ПДУД
           
11. Квалификация на учителите по БДП.
 
                                                                                    Отг. Директора
 
           
М. НОЕМВРИ         
                                                                       
12.  Класните ръководители да проведат беседа – разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение.
 
                                                                                    Отг. Кл. ръководители                                                        
13. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки.
Отг. Красимира Атанасова
 
14. Отбелязване на  Световния  ден за възпоменание на загиналите при ПТП.
 
Отг.  П-л на УКБДП
М. ДЕКЕМВРИ
15.  Контрол на графика за безопасно пътуване с  училищния автобус.
 
Отг. Виктор Симеонов
 
16. Да се проведе среща с училищното настоятелство за обсъждане на проблемите на БДП и набелязване на конкретни мерки.
 
                                                                        Отг. Бранимир Чешмеджиев
17. Месечно оперативно заседание.
 
Отг. П-л на УКБДП
                                               
М. ЯНУАРИ
 
18. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане мероприятия по БДП.
                                                                        Отг. Кл. ръководители
 
19. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички ученици от първи до седми клас.
Отг. Кл. ръководители
 
20. Квалификация на учителите по БДП.
 
                                                                        Отг. Директора
 
М. ФЕВРУАРИ
 
21. Контрол на  провеждане на петминутката в І – ІV кл.
                                                                       
Отг. Директора
 
22. Информация от УКБДП пред педагогическия съвет за резултатите от срочните тестове.
                                                                                    Отг. УКБДП
           
М. МАРТ
 
23. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда ( екскурзии, походи, зелени училища, наблюдения и др. ) да се провеждат разговори с учениците за припомняне правилата за БДП и същите да бъдат инструктирани срещу подпис.
                                                                        Отг. Кл. ръководители
 
24. Месечно оперативно заседание
Отг. П-л на УКБДП
 
М. АПРИЛ
 
25. Приемане на план –график за училищно състезание по БДП.
 
Отг. УКБДП
 
            26. Периодична информираност на родителите по конкретни проблеми, свързани с безопасността на децата им чрез тематични родителски срещи, а на учениците- в часовете по БДП.                              
Отг. Кл. ръководители
 
 
М. МАЙ        
           
27. Да се поднови велосипедната площадка в училище за обучение по БДП.
 
                                                                        Отг. Виктор Симеонов
 
28. Да се проведе ден на БДП с викторини , състезания и други.
 
                                                                        Отг. Милена Блажева
                                                                               Виктор Симеонов
                                                                               Бранимир Чешмеджиев
М. ЮНИ
 
29. Доклад на УКБДП  пред педагогическия съвет за изпълнение на плана на комисията за учебната година.
Отг. П-л на УКБДП             
 
30. Предлагане и обсъждане на план за следващата учебна година.
 
                                                                                    Отг.  УКБДП

Файлове

Няма добавени файлове

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

СУ Николай Катранов - Свищов : ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

Файлове

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

СУ Николай Катранов - Свищов : ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Файлове

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

СУ Николай Катранов - Свищов : СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Файлове

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

СУ Николай Катранов - Свищов : ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Файлове