СУ "Николай Катранов" град Свищов

Нормативна база

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Файлове

Утвърден бюджет на училището за 2021 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Утвърден бюджет на училището за 2021 г.

Файлове

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Файлове

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Файлове

Линкове към помощни материали за училища и родители

СУ Николай Катранов - Свищов : Линкове към помощни материали за училища и родители

Файлове

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Файлове

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Файлове

Утвърден бюджет за 2020 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Утвърден бюджет за 2020 г.

Файлове

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Файлове

Ред на посещение на окупираната територия на Автономна република Крим

СУ Николай Катранов - Свищов : Ред на посещение на окупираната територия на Автономна република Крим Ред на посещение на окупираната територия на Автономна република Крим

Файлове

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Файлове

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Файлове

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2019 г. 

Файлове

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ "НИКОЛАЙ КАТРАНОВ" - ГР. СВИЩОВ

СУ Николай Катранов - Свищов : СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ "НИКОЛАЙ КАТРАНОВ" - ГР. СВИЩОВ

Файлове

Бюджет на училището за 2019 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Бюджет на училището за 2019 г.

Файлове

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

СУ Николай Катранов - Свищов : ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

Файлове

Информация и образци на заявления за предоставяни административни услуги от училището

СУ Николай Катранов - Свищов : Информация и образци на заявления за предоставяни административни услуги от училището Информация и образци на заявления за предоставяни административни услуги от училището
1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
2. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища
3. Издаване на диплома за средно образование 
4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
5. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
6. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
7. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
8. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
10. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
11. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
12. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 г.)
13. 
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 г.)
14. Заявление за преместване в СУ "Николай Катранов"

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2018 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2018 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2018 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2018 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2018 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2018 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2018 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2018 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2017 г

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2017 г

Файлове

График за допълнително консултиране през I учебен срок

СУ Николай Катранов - Свищов : График за допълнително консултиране през I учебен срок

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2017 г

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2017 г

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2017 г

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2017 г

Файлове

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

СУ Николай Катранов - Свищов : Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2017 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2017 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2016 г

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2016 г

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2016 г

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2016 г

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2016 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2016 г.

Файлове

Бюджет на училището за 2016 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Бюджет на училището за 2016 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2015 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2015 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2015 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2015 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2015 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2015 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2015 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2015 г.

Дейност 322 - Общообразователни училища;

Дейност 318 - Подготвителна група в училище;

Дейност 389 - Други дейности по образованието;

Дейност 322 - Дофинансиране на държавна дейност "Общообразователни училища" с приходи от общински характер;

Файлове

Основни правила и препоръки при бедствия и кризисни ситуации

СУ Николай Катранов - Свищов : Основни правила и препоръки при бедствия и кризисни ситуации

Файлове

Бюджет на училището за 2015 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Бюджет на училището за 2015 г.

Файлове

Вътрешни правила за планиране и организация

СУ Николай Катранов - Свищов : Вътрешни правила за планиране и организация Заповед и вътрешни правила за планиране и организация на провеждането на процедурите и контрол за изпълнението на сключените договори за обществените поръчки

Файлове

Заповед и вътрешни правила за поддържане профила на купувача

СУ Николай Катранов - Свищов : Заповед и вътрешни правила за поддържане профила на купувача Заповед и вътрешни правила за поддържане профила на купувача в СОУ "Николай катранов" - гр. Свищов

Файлове

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ

СУ Николай Катранов - Свищов : ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ЦЯЛАТА НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЩЕ ОТКРИЕТЕ ТУК.

Файлове

Файлове