СУ "Николай Катранов" град Свищов

Заповед за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас
Заповед за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас

                                         РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                Министър на образованието и науката
                               3АПОВЕД№ РД 09 – 1709 / 29.08.2018 г.
 
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 47, ал. 3, чл. 57, т. 1 и § 7 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и чл. 4, ал. 6, т. 1 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в IV, VII и X клас през учебната 2018 - 2019 година, както и във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за учебната 2019 - 2020 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
IV клас
Български език и литература - 09 май 2019 г., начало 10,00 часа
Математика - 10 май 2019 г., начало 10,00 часа
Човекът и обществото - 14 май 2019 г., начало 10,00 часа
Човекът и природата - 16 май 2019 г., начало 10,00 часа
 
VII клас
Български език и литература - 17 юни 2019 г., начало 09,00 часа
Математика - 19 юни 2019 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) - 21 юни 2019 г., начало 09,00 часа

X клас
Оценяване на дигиталните компетентности - в периода 10-14 юни 2019 г. (по график)
  
  1. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2018- 2019 година
Дейност Срок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО до 01 април 2019 г.
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО до 24 април 2019 г.
Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО до 24 април 2019 г.
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 03 - 05 юни 2019 г. вкл.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до 10 юни 2019 г.
Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит до 10 юни 2019 г.
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 10 юни 2019 г.
Определяне на квесторите, на учителите консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст до 13 юни 2019 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 20 юни - 26 юни 2019 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 27 юни 2019 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 3 юли 2019 г. вкл.
 
 
3. График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019 - 2020 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование
 
Вид дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 03 - 05 юни 2019 г. вкл.
 
 
 
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 18 юни 2019 г. вкл.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
  • изобразително изкуство
  • музика
  • спорт
20 юни 2019 г.
24 юни 2019 г.
25 - 26 юни 2019 г. вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 27 юни 2019 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 2 юли 2019 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 3-5 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2019 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 - 25 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 01 август 2019 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2019 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 13 септември 2019 г. вкл.
 
  
Заповедта да се сведе до знанието на училищните директори чрез началниците на регионалните управления на образованието.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Таня Михайлова - заместник- министър.
 
 
 
Красимир Вълчев
министър на образованието и науката
 30/Авг/2018