СУ "Николай Катранов" град Свищов

Заповед за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити през учебната 2018/2019 г
Заповед  за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити през учебната 2018/2019 г

                                             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                Министър на образованието и науката
 
                            ЗАПОВЕД № РД 09 – 1710 / 29.08.2018 г.

       На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, § 7, във връзка с § 6, т. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и чл. 14, т. 1 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2018 - 2019 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

                                              ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва
 
Сесия май-юни

  • Български език и литература - 21 май 2019 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2019 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 28 май 2019 г. - 31 май 2019 г.
Сесия август-септември
  • Български език и литература - 28 август 2019 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2019 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август 2019 г. - 04 септември 2019 г.
2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018 - 2019 година
Дейност Сесия май - юни Сесия август- септември
срок срок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ до 01.02.2019 г. до 03.06.2019 г.
Определяне състава на училищната зрелостна комисия до 08.02.2019 г. до 07.06.2019 г.
Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 15.02.2019 г. до 21.06.2019 г.
Изпращане на информация от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ за сградите, залите и броя на местата в залите до 15.02.2019 г. до 21.06.2019 г.
Изпращане в МОН на обобщени предложения от РУО за оценителите от всяка област, за технически лица от населеното място, на територията на което се осъществява оценяването на ДЗИ, както и техните декларации до 06.03.2019 г. до 28.06.2019 г.
Изпращане в МОН на обобщените предложения от висшите училища за оценители, както и на техните декларации до 06.03.2019 г. до 28.06.2019 г.
Изпращане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите до 06.03.2019 г. до 28.06.2019 г.
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки 05.03.2019 г,- 18.03.2019 г. 01.07.2019 г.- 12.07.2019 г.
Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 20.03.2019 г. до 16.07.2019 г.
Определяне на състава на националните комисии до 05.04.2019 г. до 09.08.2019 г.
Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО до 12.04.2019 г. до 12.08.2019 г.
Определяне на състава на комисиите за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището до 16.04.2019 до 14.08.2019 г.
 
 
Определяне на квестори, на учители консултанти и на учители по чужд език за четене на текст до 03.05.2019 г. до 09.08.2019 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2019 г. до 22.08.2019 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 17.05.2019 г. до 23.08.2019 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2019 г. 23.08.2019 г.
Оценяване на изпитните работи
  1. г,-
  1. г.
29.08.2019 г. - 07.09.2019 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 13.06.2019 г. до 10.09.2019 г.
Връчване на дипломите за завършено средно образование до 21.06.2019 г. до 14.09.2019 г.
 
 
Заповедта да се връчи за изпълнение на началниците на регионалните управления на образованието.
Началниците на РУО да връчат копие от Заповедта за изпълнение на директорите на училищата от съответния регион, в които се осъществява обучение в XII клас.
Контрола по изпълнението на Заповедта възлагам на г-жа Таня Михайлова - заместник-министър на образованието и науката.
 
 
Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката30/Авг/2018