СУ "Николай Катранов" град Свищов

Заповед за забрана на пътувания
Заповед за забрана на пътувания

                       Средно училище „Николай Катранов”
                       Свищов, ул.“Христаки Навлович” 8,
                                тел./факс: 0631 /6 08 65
                          e-mail: sounkatranov@gmail.com
                                web site: www.katranov.com

 
                                            3  А П  О В Е Д
                                       № 1004/24.02.2020 год.

 
     На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал.1, т.2 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с писмо с изх. № 9105-68/24.02.2020 г. на министъра на образованието и наукага, и писмо с изх. № РД 22-682/24.02.2020 г., с цел гарантиране в максимална степен на сигурността и здравето на учениците и учителите
 
                                           3 А Б  Р А Н Я В А М:
 
 
       Всички пътувания на ученици и учители по линия на участия в международни проекти и програми, както и във връзка с екскурзионни пътувания, организирани от училище.
       Забраната е във връзка с препоръката на Министерството на образованието и науката институциите в системата да се въздържат от предприемане на организирани пътувания в Италия и други държави, в които има регистрирани случаи на зараза с новия коронавирус COVID-19.
       Настоящата заповед да бъде бъде публично оповестена на информационното табло и интернет страницата на училището, и сведена до знанието на всички ученици, учители и родителите чрез класните ръководители.
       Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

                                                                ДИРЕКТОР:
                                                                Генади Русев Иванов


25/Фев/2020