СУ "Николай Катранов" град Свищов

Заповед на директора за мерки за безопасност относно заплаха от COVID-19
Заповед на директора за мерки за безопасност относно заплаха от COVID-19

                                Средно училище „Николай Катранов”
        Свищов, ул.“Христаки Павлович” № 8, тел./факс: 0631/6 08 65
         e-mail: sounkatranov@gmail.com; web site: www.katranov.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                  З А П О В Е Д
 
                                         № 1138 / 12.03.2020 год.

      На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, и чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 3 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, заповеди № РД09-606/09.03.2020 г. и № РД09-626/11.03.2020 г. на министъра на образованието, заповед № 328 РД 01-03/10.03.2020 г. на кмета на Община Свищов, във връзка с регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен мащаб
 
                                               Н А Р Е Ж Д А М
 
      Да се преустанови провеждането на всички масови мероприятия и извънкласни дейности с участието на учители и ученици на територията на училището до второ нареждане – отговорник Христина Борисова, ЗДУД.
      До края на учебното време на учебната 2019/2020 година да не се организират лагери, екскурзии и всякакви други пътувания с учениците и учители, а организираните – да не се провеждат - отговорници Христина Борисова, ЗДУД и класните ръководители.
      До второ нареждане да не се провеждат присъствени квалификации, обучения и пътувания на педагогическите специалисти - отговорник Христина Борисова, ЗДУД.
      Да се въведе ежедневен пропусквателен филтър в учебното заведение, като откритите болни деца и ученици се връщат по домовете. Да не се допускат на работа и болните лица от персонала. За целта сутрин влизането в сградата да става само през двата централни входа – отговорници Йордан Савов, ЗДАД и медицинска сестра Нина Тодорова.
      Да се въведе засилен дезинфекционен режим на работа в училище. Ежедневно да се дезинфекцират подовете и повърхностите в сградата – задължително най-малко два пъти на смяна, а в санитарните помещения след всяко междучасие – отговорник Йордан Савов, ЗДАД и дежурните хигиенисти.
      Да се осигури дезинфектант за задължително дезинфекциране на ръцете за всяка класна стая. Да се инструктират учениците за безопасно ползване на дезинфектантантите. Дезинфекцирането да става под наблюдението на учител, а за децата в Подготвителна група с помощ на учителя  - отговорници Йордан Савов, ЗДАД, Върбинка Асенова, домакин и класни ръководители.
      За училищния автобус да се проведжа ежедневна дезинфекция в ОП „Чистота“ – отговорници Йордан Савов, ЗДАД и Здравко Русев, шофьор на автобуса.
      В началото на всеки учебен час или педагогическа ситуация съответния учител да напомня на децата и учениците за стриктно спазване на личната хигиена – отговорник Христина Борисова, ЗДУД.
      Родителите да бъдат информирани за предприетите мерки, както и за това, че болни деца и ученици няма да бъдат допускани в училище. При настъпило неразположение, децата и учениците ще бъдат отвеждани в лекарския кабинет до прибирането им от родителя – отговорници Христина Борисова, ЗДУД и медицинска сестра Нина Тодорова.
      Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на всички учители, ученици, родители и служители в СУ „Николай Катранов“ чрез поставяне на информационното табло, входовете на училището, както и публикуване на интернет страницата на СУ „Николай Катранов“ – отговорник Христина Борисова, ЗДУД.
      Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
 
ДИРЕКТОР НА
СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“:………/п/…………
                                        /Генади Русев Иванов/

  

13/Март/2020