СУ "Николай Катранов" град Свищов

ПОКАНА до родителите на учениците от всички паралелки и класове на СУ „Николай Катранов“
ПОКАНА до родителите на учениците от всички паралелки и класове на СУ „Николай Катранов“

                               Средно училище „Николай Катранов”
         Свищов, ул.“Христаки Павлович” № 8, тел./факс: 0631/6 08 65
        e-mail: sounkatranov@gmail.com; web site: www.katranov.com
 
Изх. № 596/31.08.2020 г.
 
                                               ПОКАНА
    до родителите на учениците от всички паралелки и класове
                      на Средно училище „Николай Катранов
 
 
 
            УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 
         Ръководството на Средно училище „Николай Катранов“ Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в Обществения съвет към училището.
         Събранието ще се проведе на 09.09.2020 г. (сряда), от 18:00 часа, в Актовата зала, при следния дневен ред:
 

  1. Информация за работата на Общестения съвет към Средно училище „Николай Катранов “ през изминалите три години – докладва председателят през първия мандат на Обществения съвет г-жа Албена Бадева;
  2. Избор на представители на родителите за членове на Обществения съвет към Средно училище „Николай Катранов “;
  3. Избор на резервни членове на Обществения съвет към Средно училище „Николай Катранов “;
  4. Други.
        ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
     Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище за:
  • подпомагане развитието на детската градина и училището;
  • граждански контрол на управлението на детската градина и училището.
 Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет е публикувана на интернет страницата на МОН (www.mon.bg) и СУ „Николай Катранов“ (www.katranov.com ) и на информационното табло в училището.
 
 
ДИРЕКТОР
НА СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“: …………/п/……………
                                                   /Генади Русев Иванов/
 02/Сеп/2020