СУ "Николай Катранов" град Свищов

Прием

 

Прием за учебната 2020/2021 година в предучилищна група

СУ Николай Катранов - Свищов : Прием за учебната 2020/2021 година в предучилищна група Средно училище „Николай Катранов”
Свищов,ул.“Христаки Павлович” № 8,
тел./факс: 0631/6 08 65
e-mail: sounkatranov@gmail.com;
web site: www.katranov.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
                                                           З А П О В Е Д 
                                                                 № 1161
                                                     от 19.03.2020 година
 
            На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО; чл. 31, ал. 1, т.1, т.2 и т.8 от НАРЕДБА №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; чл. 4, ал.3 и чл.11, ал. 1 и ал.2 от Наредба №5 от 03.06.2016 год. за предучилищното образование; Приложение №7 към чл. 53 от НАРЕДБАТА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; положително становище на Обществения съвет при СУ „Николай Катранов“ и Решение № 2 от заседание на Педагогически съвет, Протокол № 7 от 19.03.2020 г.
 
О П Р Е Д Е Л Я М :
 

  1. Брой на паралелките в подготвителна група през учебната 2020/2021 година – една с минимум 12 деца и максимум 23 деца.
  2. Учител на Подготвителната група: Таня Лютова.
  3. Записването става в канцеларията на училището с представяне на ксерокопие от Удостоверението за раждане на детето и Заявление (по образец) от родителя.
 
Настоящата заповед да бъде поставена на информационното табло и публикувана в сайта на СУ „Николай Катранов”.
 
  
                                                                                                        ДИРЕКТОР: ………/п/…..……
                                                                                                            (Генади Иванов)

                       

Файлове

Няма добавени файлове