СУ "Николай Катранов" град Свищов

Прием

 

Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година

СУ Николай Катранов - Свищов : Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година Средно училище „Николай Катранов”
Свищов, ул.“Христаки Павлович” № 8, тел./факс: 0631/6 08 65
e-mail: sounkatranov@gmail.com; web site: www.katranov.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
                                       З А П О В Е Д  № 1162
                                         от 19.03.2020 година
 
     На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 143, ал.1 от ЗПУО; чл. 31, ал. 1, т.1, т.2 и т.8 от НАРЕДБА №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; чл. 41, ал.1, т.1 и т.2, чл. 42 и чл. 43 от Наредба №10 от 01.09.2017 год. за организация на дейностите в училищното образование; Приложение №7 към чл. 53 от НАРЕДБАТА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; положително становище на Обществения съвет при СУ „Николай Катранов“ и Решение № 3 от заседание на Педагогически съвет, Протокол № 7 от 19.03.2020 г.
 
О П Р Е Д Е Л Я М :

 1. Брой на паралелките в І клас за учебната 2020/2021 година – 3, с минимален брой ученици в паралелка – 16 ученици, максимален брой – 22 ученици;
 2. Брой на паралелките в V клас за учебната 2020/2021 година – 3, с минимален брой ученици в паралелка – 18 ученици, максимален брой – 26 ученици;
 3. Брой на групите за ЦДО в І клас – 3;
 4. Училището осигурява целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VII клас включително;
 5. Приемът на деца в І клас се извършва съгласно утвърдена от кмета на Община Свищов Система за прием на деца в първи клас и график на дейностите в учебните заведения на територията на община Свищов за учебната 2020/2021 година;
 6. За учебната 2020/2021 година, всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, задължително се регистрират в създадената за целта електронна система на Община Свищов.
 7. За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която извършва всички дейности по приема на учениците.
 8. Приемане на ученици в I клас над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на министъра на образованието и науката, чрез Регионалното управление на образованието, по мотивирано предложение на директора на училището, в срок до началото на учебната година, при спазване на разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
 
Настоящата заповед да бъде поставена на видно място в училището и публикувана в сайта на СУ "Николай Катранов".
 
 
                                                                                                                      ДИРЕКТОР: ………/п/.…………..
                                                                                                                                         /Генади Иванов/

Файлове

Няма добавени файлове

Заповед за комисия за прием на ученици в първи клас

СУ Николай Катранов - Свищов : Заповед за комисия за прием на ученици в първи клас Средно училище „Николай Катранов”
Свищов, ул.“Христаки Павлович” № 8, тел./факс: 0631/6 08 65
e-mail: sounkatranov@gmail.com; web site: www.katranov.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––
 
                                          З А П О В Е Д  № 1163
                                            от 19.03.2020 година
 
     На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 143, ал.1 от ЗПУО; чл. 31, ал. 1, т.1, т.2 и т.8 от НАРЕДБА №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; чл. 45, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2017 год. за организация на дейностите в училищното образование; и Решение № 4 от заседание на Педагогически съвет, Протокол № 7 от 19.03.2020 г.
 
О П Р Е Д Е Л Я М :

 1. За изпълнение на училищния план-прием за учебната 2020/2021 година определям Комисия в следния състав:
Председател: Христина Борисова, ЗДУД
и членове:
Мая Ламбева – старши начален учител;
Силва Христова – старши начален учител;
Елка Георгиева – старши начален учител;
Елка Борисова – учител в ЦДО, начален етап;
Стефка Савова - старши учител в ЦДО, начален етап;
Маруся Иванова - учител в ЦДО, начален етап;
Емилия Петкова – технически изпълнител.
 1. Комисията по т. 1 приема заявления за прием в І клас и при необходимост за преместване в V клас за учебната 2020/2021 година и извършва всички дейности по приема на учениците.
 2. Приемът на деца в І клас се извършва съгласно утвърдена от кмета на Община Свищов Система за прием на деца в първи клас и график на дейностите в учебните заведения на територията на община Свищов за учебната 2020/2021 година;
 3. За учебната 2020/2021 година, всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, задължително се регистрират в създадената за целта електронна система на Община Свищов.
 
Настоящата заповед да бъде поставена на видно място в училището и публикувана в сайта на СУ “Николай Катранов”.
 
 
                                                                                                                        ДИРЕКТОР: ………./п/…………..
                                                                                                                                              /Генади Иванов/

Файлове

Няма добавени файлове