Нормативна база и бюджет

Нормативна база:
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ “НИКОЛАЙ КАТРАНОВ” – ГР. СВИЩОВ
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ
Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти за учебната 2022/2023 година
Линкове към помощни материали за училища и родители
График за допълнително консултиране през I учебен срок
Основни правила и препоръки при бедствия и кризисни ситуации
Заповед и вътрешни правила за поддържане профила на купувача в СУ “Николай катранов” – гр. Свищов
ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
ЗАКОН за народната просвета

Бюджет:
Доклад за изпълнение на Бюджет 2023 към 31.12.2023 г.
Утвърден бюджет на училището за 2024 г.
Доклад за изпълнение на Бюджет 2023 към 30.09.2023 г.
Утвърден Бюджет на училището за 2023 г., към 05.09.2023 г.
Доклад за изпълнение на Бюджет 2023 г. към 30.06.2023 г.
Доклад за изпълнение на Бюджет 2023 г. към 31.03.2023 г.
Утвърден бюджет на училището за 2023 г.
Доклад за изпълнението на Бюджет 2022 г. към 31.12.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.
Утвърден бюджет на училището за 2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.
Утвърден бюджет на училището за 2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.
Утвърден бюджет за 2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.
Бюджет на училището за 2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2017 г
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2017 г
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2017 г
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2017 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2016 г
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2016 г
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2016 г.
Бюджет на училището за 2016 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2015 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2015 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2015 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2015 г.
Бюджет на училището за 2015 г.