Откриване на процедура за провеждане на публичен търг

ОТКРИВАНЕ на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от публична общинска собственост.