Административни услуги

Информация и образци на заявления за предоставяни административни услуги от училището

Административни услуги, предоставяни от училището и образци на документи:

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образованиеИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ
Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училищаИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ
Издаване на диплома за средно образованиеИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образованиеИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпитиИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпитиИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способноститеИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държаваИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломиИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификацияИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификацияИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 г.)ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 г.)ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ
Заявление за преместване в СУ “Николай Катранов”ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ