Учебна документация

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2023-2024 ИЗТЕГЛИ
Свободни места по паралелки за учебната 2023/2024 година ИЗТЕГЛИ
ПЛАН за преминаване към работа и обучение в условията на епидемична обстановка ИЗТЕГЛИ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2023-2024 ИЗТЕГЛИ
ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО 2023-2024 ИЗТЕГЛИ
Програма за превенция на ранното напускане на училище ИЗТЕГЛИ
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи ИЗТЕГЛИ
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ” ГРАД СВИЩОВ ИЗТЕГЛИ
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ ИЗТЕГЛИ
План към Стратегията за развитие на училището ИЗТЕГЛИ
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2025 ИЗТЕГЛИ
График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план на учениците в самостоятелна форма на обучение – месец януари – редовна сесия ИЗТЕГЛИ
График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план на учениците в самостоятелна форма на обучение – месец май/юни – поправителна сесия ИЗТЕГЛИ
Ред за организиране и провеждане на приравнителни изпити №1 ИЗТЕГЛИ
Ред за организиране и провеждане на приравнителни изпити №2 ИЗТЕГЛИ
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ИЗТЕГЛИ
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016-2020 ИЗТЕГЛИ
План към Стратегията за развитие на училището ИЗТЕГЛИ

Учебни планове:

Учебен план за 1. клас
Учебен план за 2. клас
Учебен план за 3. клас
Учебен план за 4. клас
Учебен план за 5. клас
Учебен план за 6. клас
Учебен план за 7. клас
Учебен план за 8. клас
Учебен план за 9. клас
Учебен план за 10. клас
Учебен план за 11. клас
Учебен план за 12. клас