Документация за възлагане на обществена поръчка

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на пелети за отопление за нуждите на СУ “Николай Катранов” – гр. Свищов”.