ПРОЕКТ “КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001
“КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”
,
финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

https://teachers.mon.bg