РЕГЛАМЕНТ на „Европейско кенгуру“

Математическото състезание „Европейско кенгуру“ се провежда по решение на Асоциация „Кенгуру без граници“. Неговата цел е проверка на знанията и уменията на българските ученици, както и сравняване на техните резултати с постиженията на учениците от страните–членки на Асоциацията „Кенгуру без граници“. Традиционно Областният кръг се организира и провежда от секциите на Съюза на математиците в България, Асоциацията за развитие на образованието, Фондация „Млада България“, с активното съдействие и подкрепа на РИО на МОН.

Формàтътна състезанието е тест, който включва задачи с пет избираеми отговора, от които само един е верният, както и задачи с кратък свободен отговор за следните възрастови групи:

I клас:18 задачи с избираем отговор;

II клас: 24 задачи с избираем отговор;

III–IV клас: 24 задачи с избираем отговор;

V–VI клас: 30 задачи с избираем отговор;

VII–VIII клас: 30 задачи с избираем отговор;

IX–X клас: 30 задачи с избираем отговор;

XI–XII клас: 30 задачи с избираем отговор;

За всеки верен отговор на задачите с избираем и свободен отговор се присъждат 5 точки, а за грешен или не посочен отговор не се отнемат точки. 

В срок до 14 работни дниот състезателния ден се изготвят протоколи за явилите се ученици и техните резултати за всяка тема и всеки клас поотделно, както и протоколи с резултатите на предложените за участие ученици в Националното математическо състезание по формàта на Математическо състезание„Европейско кенгуру“. Предлагат се ученици, които са в по-горния клас на съответната група и са получили най-много точки или най-много 5 точки по-малко от максимално получения брой точки в тази група в съответния район, както и учениците, които са в по-долния клас на съответната група и са получили най-много точки или най-много 10 точки по-малко от максимално получения брой точки в тази група в съответния район.

Окончателно решение за броя на участниците, допуснати до Националното математическо състезание по формàта  на Математическо състезание „Европейско кенгуру“, се взема от Работната група на Математическо състезание „Европейско кенгуру”, съгласно квотата на състезанието. Прилагат се посочените по-горе граници спрямо най-високите резултати за страната във всяка възрастова група. При необходимост Работната група променя тези граници в зависимост от конкретните случаи (промените касаят струпвания на голям брой ученици с един и същ резултат или при липса на достатъчно участници за Националното математическо състезание по формàта  на Математическо състезание  „Европейско кенгуру“).